HMM - Board of Directors

Pramod Kulkarni

Pramod Kulkarni

Lead Director

Jan 2018 – Dec 2020

Padmakar Kulkarni

Padmakar Kulkarni

Director

Jan 2018 – Dec 2020

Kalidas Prabhudesai

Kalidas Prabhudesai

Director

Jan 2017 – Dec 2019

Anil Rajguru

Anil Rajguru

Director

Jan 2017 – Dec 2019

Vidyadhar Jangale

Vidyadhar Jangale

Director

Resigned.

Rahul Deshmukh

Rahul Deshmukh

President, Vastu Division

Sept 2018 – Dec 2019

Milind Phadke

Milind Phadke

Principal, Marathi Shala Division

Aug 2017 – Aug 2019

Swati Joshi

Swati Joshi

Treasurer, Vastu Division

Jan 2017 – Dec 2019

Pin It on Pinterest

Share This